فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram

ارکان

ارکان جایزه عبارتند از: شورای سیاست‌گذاری، گروه‌های داوران

 

شورای سیاست‌گذاری:

این شورا، مسئولیت تصویب سیاست‌های کلان جایزه را به عهده دارد و اعضای آن عبارتند از:

۱-۱- رییس شورا: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

۱-۲- رییس پارک فناوری پردیس عضو و دبیر شورای سیاستگذاری است.

۱-۳-اعضای حقوقی ایرانی عبارتند از: وزیر امور خارجه؛ وزیر علوم، تحقیقات فناوری؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رییس جامعه المصطفی العالمیه؛ رییس فرهنگستان علوم؛ رییس فرهنگستان علوم پزشکی؛ رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و روسای کمیسیون آموزش و تحقیقات و بهداشت، درمان مجلس شورای اسلامی، رییس دانشگاه تهران و رییس دانشگاه صنعتی شریف.

۱-۴- اعضای حقوقی خارجی عبارتند از: رئیس بانک توسعه اسلامی، رئیس کمیته همکاری‌های علمی فناوری سازمان همکاری‌های اسلامی(کامستک) و دو نفر از روسای مسلمان دانشگاه های کشورهای اسلامی

 

داوری:

۲-۱- متناسب با هریک از اولویت‌های علمی و فناوری جایزه، از یک گروه داوران ۷ نفره متشکل از متخصصین موضوع از ایران و سایر کشورهای اسلامی و مسلمانان سایر کشورها استفاده خواهد شد.

۲-۲- انتصاب هریک از گروه داوران با پیشنهاد رییس یا ۳ نفر از اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصویب شورای سیاست‌گذاری خواهد بود.

۲-۳- هریک از گروه داوران وظیفه انتخاب و پیشنهاد نامزدهای دریافت جایزه به شورای سیاست‌گذاری را بر عهده دارند.

 

تبصره: ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد رییس شورای سیاست‌گذاری توسط شورای سیاست‌گذاری تصویب خواهد شد.