فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram

فرآیند نامزدی
sharayet sherkat
نامزدکنندگان

ثبت‌نام یا نامزدی، از سوی خود فرد امکان‌پذیر نیست و آثار علمی توسط نهادهای نامزدکننده و یا دانشمندان و شخصیت‌های علمی جهانی به دبیرخانه جایزه معرفی می شوند. فرم ثبت‌نام و معرفی نامزدها باید برای هر اثر به‌صورت جداگانه تکمیل و به دبیرخانه ارسال شود.
در حال حاضر ۲۰۴ پژوهشگاه، دانشگاه، پارک فناوری یا دیگر مراکز علمی فناوری از ۵۴ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در فهرست نهادهای نامزدکننده قرار دارند.

برخی از نهادهای نامزدکننده شامل موارد فایل پیوست است

شرایط شرکت

برای دریافت جایزه «کلیه زمینه‌های علم و فناوری» دانشمندان مسلمان از سراسر جهان می‌توانند معرفی شوند. دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان که تابعیت هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی را داشته باشند می‌توانند برای شرکت در سه حوزه اصلی جایزه نامزد شوند.