فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram

دبیرخانه جایزه مصطفی(ص)

دبیرخانه، وظیفه پیگیری تصمیمات و اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.

شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد رییس پارک فناوری پردیس و تایید رییس شورای سیاست‌گذاری به تصویب شورای سیاست‌گذاری رسیده است.

بخش های مختلف دبیرخانه شامل ارتباطات و اطلاع رسانی، امور بین الملل، برنامه ریزی و مستندسازی، تشریفات و مراسم، صندوق و وقف، علمی می باشد.