فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram

ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، جهت انتشار اخبار جایزه، ماهانه خبرنامه ای را منتشر می کند.

آرشیو کلیه خبرنامه های جایزه مصطفی(ص)، از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

خبرنامه ۱

خبرنامه ۲

خبرنامه ۳

خبرنامه ۴

خبرنامه ۵

خبرنامه ۶

خبرنامه ۷

خبرنامه ۸

خبرنامه ۹

خبرنامه ۱۰